Hệ thống Cloud Desktop

Hệ thống quản lý máy tính ảo với các tính năng: quản lý tài khoản, quản lý máy ảo, giám sát, backup dữ liệu...